Ochrona danych osobowych

Informacja dla klient贸w i kontrahent贸w firmy

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) - dalej 鈥濺ODO鈥, informuj臋, i偶:

Administratorem danych osobowych jest Chaos Gears S.A., ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, NIP: 5213808415; REGON: 369201072; KRS: 0000709846 tel.+48 222630101, e-mail: daneosobowe@chaosgears.com.

2) Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy,
b. wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa,
c. realizacji dzia艂a艅 marketingowych,
d. badania satysfakcji klient贸w,
e. zapewnienia bezpiecze艅stwa mienia i pracownik贸w (w tym poprzez monitoring wizyjny),
f. komunikacji z kontrahentami,
g. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅,
h. prowadzenia dzia艂a艅 edukacyjnych.

3) Podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych stanowi:
a. zawarcie i realizacja umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wykonanie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. zgoda, w zakresie danych, kt贸re nie s膮 niezb臋dne do zawarcia i realizacji umowy z administratorem, w szczeg贸lno艣ci w zakresie dzia艂a艅 marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie dzia艂a艅 marketingowych, badania satysfakcji klient贸w, zapewnienia bezpiecze艅stwa mienia i pracownik贸w, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz komunikacji z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorc膮 danych osobowych mog膮 by膰:
a. podmioty, kt贸rym administrator zleci us艂ugi zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych, np. wsp贸艂pracownicy firmy, realizatorzy us艂ug informatycznych, ksi臋gowych, prawniczych, audytorskich oraz firmy, organy i instytucje, do kt贸rych w imieniu stron administrator b臋dzie kierowa艂 korespondencj臋 lub zapytania,
b. organy uprawnione na podstawie przepis贸w prawa, w tym s膮dy i inne organy administracji publicznej;
c. podmioty, z kt贸rymi administrator wsp贸艂pracuje i kt贸rym udost臋pnia dane osobowe dzia艂aj膮c w celu wynikaj膮cym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

5) Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zako艅czenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikaj膮cych z niej roszcze艅 a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofni臋cia tej zgody; dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu b臋d膮 przechowywane przez okres do 3 miesi臋cy od zarejestrowania, natomiast w przypadku badania satysfakcji klient贸w do momentu zg艂oszenia przez stron臋 sprzeciwu.

6) Je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody, strona ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

7) Strona posiada prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu 鈥 wy艂膮cznie na zasadach okre艣lonych w RODO.

8) Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezb臋dne w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem, konsekwencj膮 niepodania tych danych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci zawarcia umowy z administratorem.

10) W przypadku zamiaru przekazania danych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odr臋bnym komunikatem.

Informacja dla os贸b wskazanych do kontaktu lub wsp贸艂pracy przez kontrahent贸w firmy

Zgodnie z art. 14 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (dalej 鈥濺ODO鈥), informujemy, i偶:

1) Administratorem danych osobowych jest Chaos Gears S.A., ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, NIP: 5213808415; REGON: 369201072; KRS: 0000709846 tel.+48 222630101, e-mail: daneosobowe@chaosgears.com.

2) Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyska艂 od swojego kontrahenta w zwi膮zku z realizacj膮 umowy i b臋d膮 to w szczeg贸lno艣ci Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.

3) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu zapewnienia prawid艂owej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w kt贸rej jest to niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰:
a. podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepis贸w prawa,
b. inne podmioty, kt贸re na podstawie stosownych um贸w przetwarzaj膮 dane osobowe, w tym firmy informatyczne, ksi臋gowe, prawnicze i audytorskie,
c. firmy, organy i instytucje, do kt贸rych w imieniu stron administrator b臋dzie kierowa艂 korespondencj臋 lub zapytania,
d. podmioty, z kt贸rymi administrator wsp贸艂pracuje i kt贸rym udost臋pnia dane osobowe dzia艂aj膮c w celu wynikaj膮cym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

5) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cej z umowy, o kt贸rej mowa pkt. 3.

6) W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce prawa:
a. prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
d. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

7) W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie administratora uprzejmie informuj臋, i偶 teren firmy obj臋ty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa, w tym os贸b tam pracuj膮cych. 殴r贸d艂em danych s膮 zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa. Dane z monitoringu b臋d膮 przetwarzane przez okres do 3 miesi臋cy. Wi臋cej informacji na temat monitoringu wizyjnego mo偶na uzyska膰 w sekretariacie firmy.

9) W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odr臋bnym komunikatem.