5 czerwca | Wdrażanie GenAI w praktyce | CDO Forum, Warszawa
Ochrona danych osobowych

Informacja dla klientów i kontrahentów firmy

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Chaos Gears S.A., ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, NIP: 5213808415; REGON: 369201072; KRS: 0000709846 tel.+48 222630101, e-mail: daneosobowe@chaosgears.com.

2) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania obowiązków wynikających z umowy,
b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c. realizacji działań marketingowych,
d. badania satysfakcji klientów,
e. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników (w tym poprzez monitoring wizyjny),
f. komunikacji z kontrahentami,
g. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
h. prowadzenia działań edukacyjnych.

3) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
a. zawarcie i realizacja umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie działań marketingowych, badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz komunikacji z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. współpracownicy firmy, realizatorzy usług informatycznych, księgowych, prawniczych, audytorskich oraz firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
b. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
c. podmioty, z którymi administrator współpracuje i którym udostępnia dane osobowe działając w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od zarejestrowania, natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu.

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO.

8) Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem.

10) W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Informacja dla osób wskazanych do kontaktu lub współpracy przez kontrahentów firmy

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Chaos Gears S.A., ul. Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, NIP: 5213808415; REGON: 369201072; KRS: 0000709846 tel.+48 222630101, e-mail: daneosobowe@chaosgears.com.

2) Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, w tym firmy informatyczne, księgowe, prawnicze i audytorskie,
c. firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
d. podmioty, z którymi administrator współpracuje i którym udostępnia dane osobowe działając w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa pkt. 3.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,
d. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie administratora uprzejmie informuję, iż teren firmy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w sekretariacie firmy.

9) W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odrębnym komunikatem.